New

Regulamin

 Regulamin i warunki korzystania z Portalu Konsultacji Społecznych www.mamzdanie.org.pl

 
PREAMBUŁA
 
Regulamin portalu konsultacji społecznych www.mamzdanie.org.pl, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z portalu konsultacji społecznych www.mamzdanie.org.pl oraz prawa i obowiązki, administratora, emitentów konsultacji i innych użytkowników portalu. Użytkownikom Portalu zaleca się ponadto zapoznanie z Kodeksem dobrych praktyk Portalu.
 
I. DEFINICJE
 
1. Administrator Portalu – Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA”, ul. Bracka 20a, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS 0000324413, NIP: 701-017-01-50, REGON: 141754758, kontaktowy adres e-mail: mamzdanie@stocznia.org.pl.  
2. Emitent -  instytucje publiczne (np. Sejm, Senat, Rada Ministrów, poszczególni Ministrowie, inne organy administracji rządowej, Prezydent, organizacje pracodawców,  organy administracji samorządowej),  ciała dialogu obywatelskiego, obywatelskie komitety ustawodawcze oraz inne podmioty po uzyskaniu indywidualnej zgody Administratora, które chcą emitować konsultacje  w Portalu.
3. Konsultacja – intencjonalne zbieranie przez Emitenta opinii i komentarzy na temat Przedmiotu konsultacji.
4. Konto - przestrzeń serwerowa Portalu, w którym Użytkownik Portalu wprowadza swoje dane i zarządza nimi, udostępniona Użytkownikowi Portalu w celu możliwości korzystania z funkcjonalności udostępnianych przez Portal.
5. Ogłoszenie konsultacyjne – publiczne zaproszenie do wyrażania opinii w sprawie przedmiotu konsultacji, zawierające co najamniej dokument stanowiący przedmiot konsultacji, krótki opis przedmiotu konsultacji, wskaznie terminu, do którego można zgłaszać opinie oraz identyfikację emitetna (zarówno jako instytucji jak i  osoby, która w jej ramach jest upoważniona do zarządzania procesem konsultacji).
6. Opinia – przedstawienie swojego stanowiska, oceny, krytyki dotyczących przedmiotu konsultacji przez podmioty odwiedzające Portal.
7. Portal – portal konsultacji społecznych www.mamzdanie.org.pl 
8. Przedmiot konsultacji - założenia lub projekty aktów prawnych (zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym) oraz innych dokumentów określających polityki publiczne lub działania instytucji publicznych, w szczególności projekty:
a) aktów prawnych prawa lokalnego, krajowegoi europejskiego,
b) umów międzynarodowych,
c) dokumentów o charakterze strategicznym – definiujących polityki publiczne,
d) innych istotnych  z punktu widzenia debaty publicznej dokumenty po uzgodnieniu możliwości przeprowadzenia Konsultacji w ich zakresie z Administratorem,
e) Projekty stanowisk w powyższych kwestiach formułowane przez ciała dialogu obywatelskiego.
9. Uczestnicy konsultacji – podmioty prywatne i publiczne (osoby fizyczne, osoby prawne, w tym organizacje pozarządowe i wszelkie inne podmioty czy instytucje działające na podstawie przepisów prawa), które dokonały rejestracji w Portalu w celu możliwości zgłaszania opinii do emitowanych w Portalu przedmiotów konsultacji.
10. Użytkownicy Portalu – Emitenci i Uczestnicy konsultacji oraz podmioty trzecie odwiedzające Portal bez dokonywania rejestracji.
 
II. ZASADY OGÓLNE
 
11. Portal jest dostępny dla użytkowników publicznej sieci Internet.
12. Korzystanie z Portalu jest i pozostanie bezpłatne. 
13. Możliwość zamieszczona Ogłoszeń konsultacyjnych zastrzeżona jest wyłącznie dla zarejestrowanych w Portalu Emitentów
14. Od momentu rozpoczęcia procedury rejestracji w Portalu Administrator Portalu ma prawo weryfikacji autentyczności danych  Emitenta i osób występujących w jego imieniu oraz Uczestników konsultacji. W tym celu Administrator ma prawo wykorzysytywać podane dane kontaktowe oraz dane kontaktowe publicznie dostępne oraz zwracać się z prośbą o przedstawienie, w tym w formie pisemnej, dokumentów umożliwiających weryfikację (jak na przykład dokumenty pełnomocnictw, odpisy z rejestrów itp.)
15. Portal umożliwia Uczestnikom konsultacji zamieszczanie swoich opinii na temat Przedmiotów konsultacji oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych Użytkowników Portalu.
16. Możliwość opiniowania Przedmiotów konsultacji jest zastrzeżona wyłącznie dla zarejestrowanych w portalu Uczestników konsultacji.
17. Rejestracja w Portalu jako Emitenta uprawnia jednocześnie do opiniowania Przedmiotów konsultacji w charakterze Uczestnika konsultacji.
18. Użytkownicy Portalu zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. Użytkownicy Portalu akceptują treść Regulaminu dokonując rejestracji w Portalu.
19. Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, zamieszczone na Portalu treści, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 
III. ZASADY PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PORTALU
 
20. Emitent zgłasza na swoim Koncie propozycję Ogłoszenia konsultacyjnego. Administrator Portalu w ciągu 24 godzin roboczych od momentu zgłoszenia Ogłoszenia konsultacyjnego:
a) akceptuje Ogłoszenie konsultacyjne bez jakiejkolwiek ingerencji w treść, ewentualnie dokonując poprawek ewidentnych błędów językowych (w uzgodnieniu z Emitentem) i dokonuje jego upublicznienia w Portalu; albo
b) usuwa propozycję Ogłoszenia konsultacyjnego i nie dopuszcza do jego upublicznienia, w przypadku nie spełniania wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w przypadku naruszenia punktu 32 niniejszego Regulaminu, a także w przypadku istnienia uzasadnionych podejrzeń o podszywanie się danego podmiotu pod Emitenta oraz w przypadku, gdy Emitent nagminnie łamie zapisy niniejszego Regulaminu.
21. Emitent określa czas trwania Konsultacji. Ze względu na przyjmowane przez administratora ogólne zasady poprawności procesu konsultacji społecznych wyrażone w ramach Kodeksu dobryk praktyk Portalu – czas ten nie może być krótszy niż 7 dni. W przypadku Konsultacji, które mają trwać krócej niż 21 dni, przy danym Ogłoszeniu konsultacyjnym Administrator może umieścić  informacje o tym, że Konsultacja trwa krócej niż przewiduje to Kodeks dobrych praktyk Portalu.
22. Administrator Portalu ma prawo do wyróżnienia i promowanie w szczególny sposób (graficzny, poprzez pozycjonowanie w portalu, aktywne informowanie użytkowników) Ogłoszeń konsultacyjnych, które uzna za warte takie działania.. Administrator ma także prawo  oznaczania i tagowania Ogłoszeń konsultacyjnych w celu ułatwienia ich wyszukiwania oraz nawigacji w Portalu. 
23. W toku określonej Konsultacji niedopuszczalna jest zmiana treści Przedmiotu konsultacji oraz czasu jej trwania, za wyjątkiem przedłużenia tego czasu,  poprawiania ewidentnych błędów ortograficznych i językowych  oraz zmiany osoby technicznie odpowiedzialnej za przeprowadzenie Konsultacji.
24. W ciągu 24 godzin roboczych od momentu zgłoszenia Opinii przez Uczestnika konsultacji, Administrator  będzie mógł podjąć następujące czynności:
a) upublicznić Opinię bez jakiejkolwiek ingerencji w jej treść, albo
b) usuwa Opinię i nie dopuszcza do jej upublicznienia, w przypadku nie spełniania wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w przypadku naruszenia punktu 28 niniejszego Regulaminu, a także w przypadku gdy Uczestnik konsultacji nagminnie łamie zapisy niniejszego Regulaminu,
c) upublicznia Opinię w zakresie danej Konsultacji w grupie „Opinii nie związanych bezpośrednio z przedmiotem Konsultacji”, które są dostępne po zalogowaniu.
25. Emitent jest zobowiązany do zamieszczenia odpowiedzi na Opinie dotyczące określonego Przedmiotu konsultacji nie później niż w terminie 60 dni od daty zakończenia Konsultacji. Przez odpowiedź rozumie się możliwie szczegółowe odniesienie się do Opinii oddzielnie lub łącznie lub – jeśli to konieczne – w ramach pogrupowanych tematycznie wątków. Administrator ma prawo skierować do Emitenta przypomnienie o konieczności odpowiedzi na Opinie.
26. Administrator pełni rolę moderatora Konsultacji. 
27. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń konsultacyjnych i Opinii. W przypadku  otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Ogłoszeń konsultacyjnych i Opinii lub związanej z nimi działalności niezwłocznie zawiadomi Emitenta lub Uczestnika konsultacji o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych oraz niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp. 
28. Ogłoszenie konsultacyjne lub Opinia nie mogą zawierać:
a)     treści sprzecznych z prawem lub niniejszym Regulaminem,
b)    treści sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych),
c)     treści naruszających prawa Administratora,
d)    treści naruszających prawa innych podmiotów (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność, inne dobra osobiste lub firmowe),
e)     treści naruszających zasady współżycia społecznego,
f)     treści reklamowych,
g)     wiadomości przesyłanych łańcuszkowo,
h)    odesłań do stron www nie mających związku z Przedmiotem konsultacji lub zawierające treści niedopuszczalne w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
29. Bez względu na obowiązki i uprawnienia Emitentów -  Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania Ogłoszeń konsultacyjnych lub Opinii zawierających treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem, a w szczególności zawierające treści o których mowa w punkcie 28.
30. Osoby odpowiedzialne za moderację Konsultacji ze strony Administratora  czuwają nad przebiegiem konsultacji i zobowiązani są usuwać Opinie sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
31. Administrator nie może nadużywać uprawnień określonych w punkcie 24 i 29 powyżej, w szczególności w sposób prowadzący do cenzurowania wypowiedzi Uczestników konsultacji.
32. Po zakończeniu Konsultacji Administrator Portalu ma prawo przenosić Ogłoszenie konsultacyjne i dotyczącego jego Opinie wraz z odpowiedziami na Opinie do zakładki „Konsultacje zakończone”.
33. Użytkownik Portalu może zgłosić naruszenie zasad Regulaminu lub netykiety poprzez przycisk „Zgłoś naruszenie” znajdujący się przy każdym Ogłoszeniu konsultacyjnym.
34. Adres IP, z którego zostało wysłane każde Ogłoszenie konsultacyjne lub Opinia jest notowany w celu kontrolowania przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie i netykiecie.
35. Administrator Portalu ma prawo blokowania dostępu do Portalu Użytkownikom Portalu dopuszczającym się naruszeń niniejszego Regulaminu i przepisów prawa.
36. Użytkownicy Portalu publikują Ogłoszenia konsultacyjne i Opinie na własną odpowiedzialność. 
37. Użytkownicy Portalu nie mogą używać jakichkolwiek środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Portalu, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera obsługującego Portal.
38. Emitent zobowiązany jest do publikowania informacji o przeprowadzeniu Konsultacji w Portalu w zakresie Przedmiotu konsultacji na swojej stronie internetowej oraz w  publikacjach związanych, w których wspomina się o procesie konsultacji.
 
IV. NETYKIETA
 
39. W Portalu należy wypowiadać się bezpośrednio na temat Przedmiotu konsultacji.
40. Portal nie jest w swoim założeniu forum dyskusyjnym – należy więc ograniczać, na ile to możliwe, wypowiedzi odnoszące się do Opinii zgłaszanych przez innych Uczestników konsultacji.
41. Należy starać się argumentować merytorycznie przedstawiane przez siebie racje.
42. Nie wolno zamieszczać w Opiniach treści o charakterze promocyjnym lub reklamowym.
43. Nie wolno wysyłać wiadomości „łańcuszków”.
44. Nie wolno wysyłać spamu.
45. Należy stosować się do reguł ortografii i interpunkcji oraz innych zasad języka polskiego.
46. Nie należy pisać WIELKIMI LITERAMI (Caps Lock) – w Internecie oznacza to krzyk.
47. Nie wolno obrażać innych Użytkowników Portalu oraz podmiotów trzecich.
48. Nie wolno zamieszczać wypowiedzi szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, nawołujących do przemocy, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność itp.
49. Nie wolno podszywać się pod innych.
50. Należy unikać prowokacji ze strony Użytkowników Portalu nastawionych na wywoływanie kłótni, krytykanctwo i dezorganizację wymiany Opinii w Portalu – wdawanie się w dyskusję z takimi osobami tylko pogłębia problem.
 
V. REJESTRACJA, PRYWATNOŚĆ, DANE I DANE OSOBOWE
 
51. Do rejestracji w Portalu niezbędne jest podanie nazwy Użytkownika Portalu (imię i nazwisko albo nazwa instytucji) oraz innych danych (adres e-mail oraz miejsce zamieszkania – w przypadku osób fizycznych albo imię i nazwisko, adres, telefon, stanowisko w organizacji, nazwa organizacji, adres organizacji, kod pocztowy organizacji, miasto siedziby organizacji, telefon, fax, adres e-mail – w przypadku wszystkich innych podmiotów nie będących osobami fizycznymi) i hasła oraz akceptacja niniejszego Regulaminu. Jeden podmiot nie może rejestrować się w Portalu pod kilkoma nazwami. W przypadku Uczestników konsultacji – osób fizycznych, adres e-mail jest podawany jedynie do wiadomości Administratora Portalu. Nazwa Użytkownika Portalu nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, nie może zawierać treści wulgarnych, wprowadzających w błąd bądź w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
52. Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika Portalu adresu elektronicznego.
53. Administrator Portalu nie przekazuje ani nie użycza danych Użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika Portalu, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 
54. Użytkownicy Portalu oświadczają, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Portalu, są prawdziwe oraz zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.
55. Użytkownicy Portalu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Administratora Portalu, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Portalu, w celu prawidłowego wykorzystywania funkcjonalności Portalu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu.
56. Użytkownicy Portalu wyrażają zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej informacji systemowych od Administratora Portalu, wiadomości od Administratora Portalu lub Emitenta Konsultacji oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu.
57. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo uzyskania informacji o przetwarzaniu własnych danych, w tym danych osobowych. Użytkownik Portalu ma prawo domagać się, by nieprawidłowe dane zostały skorygowane, zablokowane lub usunięte.
58. W niektórych sekcjach Portalu Użytkownik Portalu może zostać poproszony o podanie danych, w tym danych osobowych w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub uczestniczenia w określonych akcjach. Użytkownik Portalu zostanie poinformowany, jakie dane są wymagane, a jakie są opcjonalne. 
59. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. 
 
VI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 
60. Wszystkie elementy Portalu podlegają ochronie prawnej.
61. Ogłoszenia konsultacyjne publikowane przez Emitentów objęte są licencją Creative Commons uznanie autorstwa Polska 3.0. Opinie zgłaszane w toku Konsultacji mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu przygotowania i publikacji przez Emitenta podsumowania z przeprowadzonych Konsultacji oraz w celu przygotowania odpowiedzi na Opinie. Przy wykorzystywaniu tych Opinii należy wskazać, iż pochodzą one z Portalu.
62. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, których dokonają Emitenci lub Uczestnicy konsultacji. W przypadku skierowania roszczeń bądź innych środków prawnych w tym zakresie w stosunku do Administratora Portalu przez jakikolwiek podmiot, Emitent lub Uczestnik konsultacji zobligowany jest do zwolnienia Administratora Portalu z odpowiedzialności w tym zakresie.
63. Administrator Portalu bądź podmiot przez niego upoważniony jest uprawniony do publikowania w ramach API Portalu Ogłoszeń konsultacyjnych wraz z załącznikami oraz podsumowania danej Konsultacji przygotowane przez Emitenta.
 
VII. POSTANOWIENIA TECHNICZNE I KOŃCOWE
 
64. Niezbędnym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika Portalu urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail).
65. Każda zmiana w niniejszym Regulaminie będzie konsultowana w Portalu na zasadach określonych w aktualnej wersji Regulaminu, chyba że dana zmiana będzie konieczna lub wskazana z uwagi na orzeczenie sądu, decyzję lub sygnalizację innych podmiotów publicznych, będzie wynikała z przepisów prawa lub podobnych okoliczności. Zmiany w Regulaminie nie będą dotyczyły Konsultacji w toku. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator Portalu poinformuje o tym Użytkowników Portalu poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w ramach Portalu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 30 dni od momentu udostępnienia w ramach Portalu.
66. W ramach Portalu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
67. Administrator Portalu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu, jednakże nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależyte działanie Portalu i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie.
68. W razie wyniknięcia sporów wynikających Regulaminu bądź sporów wynikających z działalności Portalu, rozstrzygane one będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie. 
 
 
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2012 11:00